DODELJEVANJE NEPOSREDNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SPODBUJANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE IZ OBNOVLJIVIH VIROV TER ZA SHRANJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE

Temelječ na Začasnem okviru za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini in Zakonu o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22 in 49/23) je bila sprejeta Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 69/23), na podlagi katere Borzenov center za podpore dodeljuje nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote.

Oddaja vloge za dodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote je mogoča skladno z javnim pozivom (Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27.10.2023) od vključno 06. 11. 2023 od 8:00 dalje do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.

SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA, objavljena v Uradnem listu 31. 5. 2024:

V Uradnem listu št. 44 /2024 je bila 31. 5. 2024 objavljena sprememba javnega poziva, s katero se zaključuje oddaja vlog za prijavo projektov na sklopa 2 in 5. Skladno z objavljeno spremembo oddaja vlog na omenjenih sklopih od vključno 1. 6. 2024 ni več mogoča. Vsa ostala določila Javnega poziva JP-OVE-01 ostanejo nespremenjena in v veljavi.

DOPOLNITEV JAVNEGA POZIVA objavljena v Uradnem listu 8. 12. 2023:

V Uradnem listu št. 124/2023 je bila dne 8. 12. 2023 objavljena dopolnitev javnega poziva. Ključne dopolnitve se nanašajo na povišanje skupnih sredstev, ki so na voljo za omenjene investicije in sicer iz prejšnjih 80 milijonov EUR na 105 milijonov EUR, pri tem pa se:

 • sklop 1, ki vključuje investicije v proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije (to so: fotonapetostne elektrarne, fotonapetostne skupnostne elektrarne, fotonapetostne elektrarne s kulturno-varstvenim soglasjem in fotonapetostne elektrarne, ki bodo pokrivale zunanje nepokrite parkirne prostore) zapira, torej oddaja vlog ni več mogoča, in
 • sklopu 4, ki vključuje soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, povišujejo skupna sredstva, ki so na voljo, in sicer iz 15 milijonov EUR na 40 milijonov EUR.
 • Omenjena sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – torej 9. 12. 2023
 • Dopolnitve javnega poziva so razvidne tudi v spodnjih tabelah

Prijavitelji

Prijavitelj, ki je vpisan v sodni oz. poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije ali toplote in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ali
 • samoupravna lokalna skupnost.

*Izjemo v zvezi z izkazovanjem registracije dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe.

Upravičeni projekti

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije in inštalirano moč proizvodne naprave, se pomoč dodeljuje za:

 • naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali
 • nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom (Hranilnik je lahko vključen izključno v okviru posamezne proizvodne naprave (ni ločen projekt)).

Pomoč se dodeljuje za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso bila dokončana ali proizvodna naprava ni obratovala ali ni bila priključena na omrežje do 24. junija 2023. Proizvodna naprava je lahko začela obratovati ali je bila priključena na omrežje takoj po tem datumu. Za začetek del se šteje datum začetka gradbenih del ali datum sklenitve zavezujočega naročila z izvajalcem za izvedbo del.

Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči

Upravičenost projektov glede na moč in tip proizvodne naprave po posameznih sklopih *kWe - nazivna električna moč naprave
*kWt - nazivna toplotna moč naprave
*kWh - kapaciteta hranilnika
*Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. javnega poziva in skladno s Prilogo 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 s spremembami.

Skupna višina predvidenih sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev znaša 105 milijonov EUR. Razpoložljiva sredstva so po posameznih sklopih razdeljena na način prikazan spodaj.

Razpoložljiva sredstva po posameznih sklopih

Način in rok za predložitev vlog
Isti prijavitelj lahko za posamezni projekt vloži eno vlogo. V primeru več projektov vloži vlogo za vsak projekt posebej. Če prijavitelj za isti projekt poda več vlog, se upošteva prva prispela.

Vlogo lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora vlogi priložiti podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika. Prijavitelj lahko vlogo odda izključno preko spletne aplikacije, na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Višina dodeljene pomoči
Intenzivnost pomoči za navedene projekte je omejena na do 45 % skupnih stroškov projekta, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim in mikro podjetjem oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno srednjim podjetjem ter na 25 milijonov EUR pomoči posameznemu podjetju na projekt.

Vloge, prispele na podlagi javnega poziva, obravnava komisija in sicer po vrstnem redu glede na prejem vloge. Pomoč se bo dodeljevala glede na čas elektronske oddaje vloge.

POMEMBNO:

 • Podrobnejše tehnične zahteve glede proizvodnih naprav in z njimi povezanega shranjevanja električne ali toplotne energije ter druge podrobnosti glede dodeljevanja pomoči ter izpolnjevanja pogojev, so opredeljene v javnem pozivu.
 • Z namenom, da bi bila vaša vloga izpolnjena pravilno, pred izpolnjevanjem obvezno preberite Navodila za izpolnjevanje vloge.
 • V primeru dodatnih informacij, si poglejte Pogosta vprašanja in odgovore.
 • Seznanite se z vso dokumentacijo, vezano na oddajo vloge:
  • Pooblastilo (izpolnite glede na dejanske okoliščine vašega primera)
  • Izjava o privolitvi obdelave osebnih podatkov
  • Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 9. člena Uredbe
  • Izjava o opredelitvi velikosti podjetja
  • Izjava o povezanih podjetjih skladno s tretjim odstavkom 3. člena Priloge I k Uredbi (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 (Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu števila zaposlenih in finančnih zneskov) v povezavi z Izjavo o opredelitvi velikosti podjetja
  • Izjava o povezanih podjetjih skladno s tretjim odstavkom 3. člena Priloge I k Uredbi (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 (Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu števila zaposlenih in finančnih zneskov) v povezavi z Izjavo o opredelitvi velikosti podjetja
  • Izjava o trajnostnih pogojih in nepovzročanju bistvene škode za okolje

Vse dodatne informacije bodo sproti objavljene na tej spletni strani.

Kontakt

E-pošta: ove@borzen.si
Telefon: 01 620 76 55
Uradne ure:
ponedeljek, sreda in petek: 12-14h.

Št. vloge trenutno v obdelavi:

V formalnem pregledu:
V vsebinskem pregledu:
Kje najdem št. vloge?

Številko vloge najdete na povezavi v elektronskem sporočilu, ki ste ga prejeli ob oddaji vloge.

Nahaja se na mestu, prikazanem z rdečo puščico.

Povezave

Z namenom, da bi bila vaša vloga izpolnjena pravilno, pred izpolnjevanjem obvezno preberite Navodila.